FAQ Pagina

 1. 13. Waar kan ik nog meer informatie vinden over het plaatsen van erfafscheidingen of poorten op mijn perceel?
 2. 12. Mogen wij het een achterpad achter onze woningen afsluiten door een poort?
 3. 11. Als we de poort verder naar achter op het eigen perceel plaatsen, mag dit dan zonder vooroverleg of vergunning? En mag dit dan een hogere poort worden?
 4. 10. Mag ik een dubbele poort in de haag achter of naast mijn woning plaatsen, zodat ik met de auto naar binnen kan rijden?
 5. 9. Hoe hoog mag een poort zijn?
 6. 8. Mag ik een poort in de haag rond mijn tuin aanbrengen?
 7. 7. Mag ik een schutting tegen de haag in mijn tuin zetten?
 8. 6. Mag ik de haag op mijn perceel, die in stand moet blijven, vervangen door een andere haag?
 9. 5. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van een haag?
 10. 4. Mag ik een haag of hekwerk aanbrengen aan de achterzijde van mijn perceel?
 11. 3. Mag ik een haag of andere erfafscheiding op mijn perceel plaatsen?
 12. 2. Waar kan ik vinden of een haag in stand moet blijven?
 13. 1. In mijn koopovereenkomst staat vermeld dat ik de haag op mijn perceel in stand moet houden. Wat betekent dat?
 14. 10. Wanneer is een beoordeling door Supervisie nodig?
 15. 9. Is voor een bijgebouw, aan- of uitbouw of overkapping een vergunning nodig?
 16. 8. Welke regels gelden voor overkappingen?
 17. 7. Welke regels gelden voor aan- of uitbouwen?
 18. 6. Mag ik een bijgebouw op de erfgrens plaatsen?
 19. 5. Welke regels gelden voor bijgebouwen?
 20. 4. Wat staat er in het kwaliteitshandboek over bijgebouwen, aan- en uitbouwen?
 21. 3. Wat staat er in het bestemmingsplan over bijgebouwen, aan- en uitbouwen?
 22. 2. Welke regels gelden er voor een bijgebouw, aan- of uitbouw?
 23. 1. Wat is het verschil tussen een bijgebouw en een aan- of uitbouw?
 24. 3. Kan ik ook sporten in Veghels Buiten?
 25. 2. Waar zijn er speelmogelijkheden in Veghels Buiten?
 26. 1. Welke recreatieve voorzieningen komen er in Veghels Buiten?
 27. 7. Waar kan ik terecht met een vraag of melding over de openbare ruimte in mijn woonomgeving?
 28. 6. Wanneer wordt het afval in mijn straat opgehaald?
 29. 5. Hoe werkt de afvalinzameling in Veghels Buiten?
 30. 4. Kan ik de vergunning ontvangen van mijn woning?
 31. 3. Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?
 32. 2. Waarom zijn de tekeningen in de brochure van de makelaar soms anders dan wat er is gebouwd of aangelegd?
 33. 1. Kan ik een digitale ondergrond van mijn perceel krijgen?
 34. 6. Wat kost een vergunningvrije toets?
 35. 5. Bij wie kan ik terecht voor een vergunningvrije toets?
 36. 4. Hoe weet ik of ik een vergunning nodig heb?
 37. 3. Waaraan moet een vergunningvrij bouwwerk voldoen?
 38. 2. Is vergunningvrij ook regelvrij?
 39. 1. Wat betekent vergunningvrij bouwen?
 40. 6. Waarom kan iets soms op de ene plek wel en op de andere niet?
 41. 5. Wat als ik iets anders wil dan het kwaliteitshandboek voorschrijft?
 42. 4. Waar kan ik de kwaliteitshandboeken vinden?
 43. 3. Heeft een kwaliteitshandboek een formele status?
 44. 2. Wat staat er in een kwaliteitshandboek?
 45. 1. Wat is een kwaliteitshandboek en waarvoor is het bedoeld?
 46. 5. Geldt bij de keurzone ook een bebouwingsvrije zone?
 47. 4. Wie controleert het gebruik van de keurzone?
 48. 3. Wat mag ik wel en wat niet binnen de keurzone (bebouwing, beplanting e.d.)?
 49. 2. Waar kan ik de Keur vinden?
 50. 1. Wat is een keurzone?
 51. 5. Waar kan ik nog meer informatie vinden over groen en stoepjes voor de woning?
 52. 4. Hoe richt ik een geveltuintje in?
 53. 3. Mag ik van het stoepje een geveltuintje maken?
 54. 2. Waarvoor is dit stoepje bedoeld?
 55. 1. Van wie is het stoepje voor mijn huis?
 56. 7. Kan ik ook zonder een advies van Supervisie een vergunning aanvragen?
 57. 6. Zijn er kosten verbonden aan Supervisie?
 58. 5. Hoe vaak komt Supervisie bij elkaar?
 59. 4. Waar kan ik mijn plan indienen voor Supervisie?
 60. 3. Moet ik voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen of overkappingen ook naar Supervisie?
 61. 2. Wanneer moet ik naar Supervisie?
 62. 1. Wat is het Supervisieteam Veghels Buiten?
 63. 4. Wat mag er binnen de bestemming ‘Agrarisch’?
 64. 3. Wat betekent de bebouwingsvrije zone?
 65. 2. Gelden er nog andere bestemmingen voor mijn perceel?
 66. 1. Welke bestemming geldt er voor mijn perceel?
 67. 8. Hoe moet ik de greppel onderhouden?
 68. 7. Mag ik de greppel dempen (dichtgooien)?
 69. 6. Mag ik bomen vervangen door andere soorten?
 70. 5. Hoe moet ik het groen in de groene rand onderhouden?
 71. 4. Wie onderhoudt de groene rand?
 72. 3. Mag ik de groene rand bij mijn tuin betrekken?
 73. 2. Wie legt de groene rand aan?
 74. 1. Van wie is de groene rand met greppel?
 75. 2. Waar zijn mijn eigendomsgegevens vastgelegd?
 76. 1. Hoe weet ik wat mijn eigendom is?
 77. 11. Hoe is het geregeld met toegankelijkheid voor rolstoelen? Zijn er invalide parkeerplaatsen?
 78. 10. Komen er laadpalen voor elektrische auto’s?
 79. 9. Zijn er genoeg parkeerplaatsen?
 80. 8. Wie onderhoudt de parkeerplaatsen?
 81. 7. Van wie is een parkeerschuur?
 82. 6. Mag ik een losse garage bouwen naast mijn huis?
 83. 5. Mag ik een garage aanbouwen aan mijn huis?
 84. 4. Mag ik een losse parkeerplaats aanleggen naast mijn huis?
 85. 3. Mag ik op mijn eigen terrein parkeren?
 86. 2. Mag ik op straat voor de deur parkeren?
 87. 1. Waar kan ik parkeren?
 88. Winkels
 89. Scholen en kinderopvang
 90. Sport en spel
 91. Muziek en cultuur
 92. Je brood verdienen
 93. Natuur en recreatie om de hoek

13. Waar kan ik nog meer informatie vinden over het plaatsen van erfafscheidingen of poorten op mijn perceel?

Omdat er regelmatig vragen binnen komen over de mogelijkheden voor het plaatsen van erfafscheidingen in Veghels Buiten, of over het aanbrengen van poorten in hagen rond woningen, worden daarover ook nog aparte informatiefolders opgesteld. Deze folders zijn binnenkort te vinden op de website van Veghels Buiten: www.veghelsbuiten.nl/informatie.


Back to Index

12. Mogen wij het een achterpad achter onze woningen afsluiten door een poort?

Nee, het afsluiten van openbaar toegankelijke achterpaden is niet toegestaan. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties, wanneer daarvoor zwaarwegende redenen zijn, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Daarvoor is dan meestal ook een vergunning nodig. Wanneer je denkt dat bij jullie sprake is van een dergelijke uitzonderlijke situatie, kun je daarover contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de gemeente.


Back to Index

11. Als we de poort verder naar achter op het eigen perceel plaatsen, mag dit dan zonder vooroverleg of vergunning? En mag dit dan een hogere poort worden?

Als uitgangspunt geldt dat de instandhoudingsplicht van hagen te allen tijde gewaarborgd blijft. Voor het plaatsen van een poort in de hagen waarvoor dit geldt, dient altijd vooroverleg met de gemeente plaats te vinden. Wanneer een poort verder naar achter op het perceel wordt geplaatst, is daarvoor immers nog steeds een opening in de haag nodig. Deze opening mag maximaal 1,2 meter breed zijn. Ook dient gezorgd te worden voor een goede groene aansluiting van de haag op de poort. De maximale hoogte van de poort dient in lijn te zijn met de hoogte van de haag. Het is raadzaam ook in specifieke situaties hierover vooroverleg met de gemeente te hebben, om handhaving achteraf te voorkomen.


Back to Index

10. Mag ik een dubbele poort in de haag achter of naast mijn woning plaatsen, zodat ik met de auto naar binnen kan rijden?

Nee, het doorbreken van een haag voor het aanbrengen van een dubbele poort is niet toegestaan. Eventuele poorten mogen maximaal 1,2 meter breed zijn, inclusief staanders. Als er in jouw tuin geen parkeerplaats is, zul je je auto op een andere plek in de omgeving moeten parkeren. Daarvoor zijn in de openbare ruimte speciale parkeerplaatsen aangelegd.


Back to Index

9. Hoe hoog mag een poort zijn?

De hoogte van een poort moet hetzelfde zijn als de hoogte van de haag waarin deze geplaatst wordt. In veel inrichtingsplannen van woonbuurten in Veghels Buiten zijn hagen van 1,0 meter hoogte en hagen van 1,8 meter hoog toegepast. In een lage haag mag de poort 1 meter hoog zijn, in een hoge haag maximaal 1,8 meter. Voor poorten hoger dan 1 meter is in Veghels Buiten bovendien een vergunning nodig.

Het type poort moet aansluiten bij de beeldkwaliteit van het erf. Voor het plaatsen van poorten in hagen waarvoor een instandhoudingsplicht is altijd vooraf goedkeuring van de gemeente nodig.


Back to Index

8. Mag ik een poort in de haag rond mijn tuin aanbrengen?

In diverse situaties mag een haag eventueel worden onderbroken door een poort. Daar waar een instandhoudingsplicht geldt voor een haag, is hiervoor wel toestemming van de gemeente nodig. Voor het aanbrengen van een poort is in bepaalde gevallen daarnaast een vergunning of ontheffing nodig. Maar ook wanneer dat niet zo is, gelden er regels voor het plaatsen van poorten. Per perceel is maximaal 1 poort toegestaan.


Back to Index

7. Mag ik een schutting tegen de haag in mijn tuin zetten?

Dat hangt af van de locatie en de hoogte van de haag. Bij een haag van 1,0 meter hoog mag daarachter geen schutting of hekwerk worden geplaatst. Bij een hogere haag, bijvoorbeeld van 1,8 meter hoog, mag een schutting daarnaast maximaal 1,8 meter hoog zijn. Bij het plaatsen van de schutting moet er natuurlijk wel voor worden gezorgd dat deze de haag niet beschadigt of de groeikansen van de haag belemmert. En ook dan blijft een eventuele instandhoudings- en onderhoudsplicht voor de haag natuurlijk gewoon gelden.


Back to Index

6. Mag ik de haag op mijn perceel, die in stand moet blijven, vervangen door een andere haag?

Voor alle erven en woonbuurten in Veghels Buiten zijn inrichtingsplannen gemaakt voor de buitenruimte. Daarin zijn op diverse plaatsen hagen opgenomen, die in stand moeten blijven. Daarbij is ook goed nagedacht over de soorten die daarbij worden aangeplant. Meestal zijn dat inheemse soorten, dus plantensoorten die in ons land thuishoren. Het vervangen van de haag op jouw perceel door een ander soort is dus niet zomaar mogelijk. Als een soort vervangen moet worden, geldt dat in veel gevallen ook voor de andere woningen in jouw straat. Het boekje met het ontwerp van de buitenruimte van jouw erf of buurtschap, waarin die hagen zijn opgenomen, kun je desgewenst opvragen bij de gemeente via info@veghelsbuiten.nl.


Back to Index

5. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van een haag?

Als een haag volledig op grond van de bewoner staat, is het onderhoud daarvan de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar / bewoner van de woning. Wanneer een haag op de erfgrens staat, zijn de twee eigenaren van de grond aan weerszijden van de haag samen verantwoordelijk voor het onderhoud. Indien een haag die in stand moet blijven aan vervanging toe is, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om deze door eenzelfde haag te vervangen.


Back to Index

4. Mag ik een haag of hekwerk aanbrengen aan de achterzijde van mijn perceel?

Als jouw perceel aan de achterkant aan het landschap grenst, is behoud van het open karakter en van het vrije uitzicht belangrijk. Dit betekent dat een gebouwde erfafscheiding, zoals een hekwerkje, hier maximaal 1 meter hoog mag zijn. In het beeldkwaliteitshandboek zijn daarvan diverse voorbeelden opgenomen.

Een groene erfafscheiding die volledig uit beplanting bestaat, zoals een haag, mag wel hoger worden. Een haag of hekwerk moet altijd op eigen grond worden geplaatst. Als er sprake is van een instandhoudingsplicht voor een groene erfafscheiding op jouw perceel, dan moet je voor wijzigingen altijd vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Bij twijfel is het sowieso raadzaam om even te overleggen met de gemeente (afdeling Vergunningverlening).


Back to Index

3. Mag ik een haag of andere erfafscheiding op mijn perceel plaatsen?

Voor het plaatsen van erfafscheidingen gelden bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden kun je terugvinden in de regels van het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek dat voor jouw woongebied geldt. De bestemmingsplannen en kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten vind je via: www.veghelsbuiten.nl/informatie.

Als algemene stelregels kun je het volgende aanhouden:

 • Als je met de achterkant van je perceel aan het landschap grenst, mag een gebouwde erfafscheiding daar maximaal 1 meter hoog zijn.
 • Een gebouwde erfafscheiding tussen jou en je buren mag maximaal 2 meter hoog zijn. Aan de uiteinden moeten ze meestal lager zijn.
 • Voor groene erfafscheidingen gelden geen beperkingen in de hoogte.
 • Voordat je een erfafscheiding op de eigendomsgrens tussen jou en je buren plaatst, moet je daarover overeenstemming hebben met je buren.
 • Als er sprake is van een instandhoudingsplicht voor een groene erfafscheiding op jouw perceel, moet je voor wijzigingen altijd vooraf toestemming vragen aan de gemeente
 • Als je twijfels of iets wel of niet mag, leg je vraag dan voor aan de afdeling Vergunningen van de gemeente.

Back to Index

2. Waar kan ik vinden of een haag in stand moet blijven?

Wanneer sprake is van een instandhoudings- en/of onderhoudsplicht voor een haag op je perceel, is dit meestal ook opgenomen in de koopovereenkomst van je woning of van het perceel dat je hebt gekocht. Vraag zo nodig aan je verkoper om meer informatie.

De instandhoudingsplicht voor hagen is daarnaast ook terug te vinden in de boekjes met het ontwerp van de buitenruimte van jouw erf of buurtschap. Dit boekje kun je desgewenst opvragen bij de gemeente via info@veghelsbuiten.nl.


Back to Index

1. In mijn koopovereenkomst staat vermeld dat ik de haag op mijn perceel in stand moet houden. Wat betekent dat?

Als in je koopovereenkomst een instandhoudingsplicht voor een haag is opgenomen, betekent dit dat die haag belangrijk is voor de totale inrichting van het erf of je woonbuurt. Die haag moet dus behouden blijven. Je mag de haag niet weghalen of verplaatsen. Als de haag (deels) op jouw grond staat ben je ook verplicht om de haag te onderhouden.

Wanneer de haag vervangen moet worden (bijv. vanwege ouderdom of ziekte), moet deze vervangen worden door een nieuwe haag van dezelfde plantensoort. Wanneer een andere soort gewenst is, overleg dan even met de gemeente.


Back to Index

10. Wanneer is een beoordeling door Supervisie nodig?

In veel gevallen heeft de architect van de woning bij zijn ontwerp ook nagedacht over aan- of uitbouwen of bijgebouwen bij de woning. Soms worden deze door de ontwikkelaar ook als optie aangeboden en zijn ze al meegenomen in de vergunningaanvraag. In dat geval heb je de zekerheid dat ze passend zijn en voldoen aan de regels.

Indien zulke opties niet worden aangeboden raden wij je aan om altijd met een concreet voorstel langs te gaan bij Supervisie. De kosten voor een dergelijke toetsing door Supervisie bedragen €87,00. Voor het maken van een afspraak met Supervisie kunt je contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de gemeente. Stuur daarvoor een mail naar info@meierijstad.nl met daarbij de vermelding dat het gaat om een vraag voor Supervisie Veghels Buiten.


Back to Index

9. Is voor een bijgebouw, aan- of uitbouw of overkapping een vergunning nodig?

In een aantal gevallen is voor het bouwen van een bijgebouw, aan- of uitbouw of een overkapping een vergunning nodig, maar soms ook niet. Dat hangt af van de situatie ter plaatse. Een overzicht van vergunningvrije bouwwerken en de daarvoor geldende regels is opgenomen in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (BOR). In artikel 3 van bijlage II van het BOR is een aanvullende categorie vergunningvrije bouwwerken opgenomen. Daarvoor geldt dat deze alleen vergunningvrij zijn als ze voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. Een handige brochure over vergunningvrij bouwen van dit soort bouwwerken is hier te vinden.

Als je twijfelt of in jouw situatie een vergunning nodig is, kun je bij de gemeente vragen om een vergunningvrije toets. Daaruit wordt duidelijk of er een vergunning nodig is. Voor een dergelijke toetsing moeten de juiste tekeningen en details van het bouwwerk worden aangeleverd. De kosten voor een vergunningvrije toets van een bouwwerk bedragen, afhankelijk van de omvang van het bouwwerk, € 87,00 of € 127,00


Back to Index

8. Welke regels gelden voor overkappingen?

Als algemene richtlijnen voor overkappingen kun je uitgaan van het volgende:

 1. het ontwerp van een overkapping uitbouw moet passen bij de architectuur van de woning;
 2. een overkapping mag geen plat dak hebben (moeten we nog een heel goed naar kijken);
 3. een transparante overkapping is in principe mogelijk;
 4. houdt rekening met een juiste bouwkundige aansluiting van de overkapping op het hoofdgebouw;
 5. de bouwhoogte van een overkapping bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 meter;
 6. de diepte van een overkapping, gemeten vanuit de gevel van het hoofdgebouw waaraan de overkapping wordt aangebracht, bedraagt ten hoogste 3 meter;
 7. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen is afhankelijk van de locatie, de grootte van het perceel en de bestemming.

Back to Index

7. Welke regels gelden voor aan- of uitbouwen?

Als algemene richtlijnen voor aan- en uitbouwen kun je uitgaan van het volgende:

 1. het ontwerp van een aan- of uitbouw moet passen bij de architectuur van de woning;
 2. een bijgebouw dient te worden voorzien van een kap, dus een plat dak is niet toegestaan;
 3. de afstand van aan- en uitbouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 1 meter;
 4. de afstand van een aan- of uitbouw tot de perceelsgrenzen bedraagt ten minste 5 meter;
 5. als de afstand van het hoofdgebouw tot een zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 meter is, dan geldt deze afstand als minimale afstand voor aan- en uitbouwen;
 6. de goothoogte van een aan- of uitbouw bedraagt ten hoogste 3 meter;
 7. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 meter;
 8. de diepte van aan- en uitbouwen, gemeten vanuit de gevel van het hoofdgebouw waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd, bedraagt ten hoogste 3 meter;
 9. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen is afhankelijk van de locatie, de grootte van het perceel en de bestemming.

Back to Index

6. Mag ik een bijgebouw op de erfgrens plaatsen?

Een bijgebouw mag alleen aan de zijkant of achter de hoofdwoning worden geplaatst. Bij het plaatsen van een bijgebouw moet over het algemeen minimaal 1 meter afstand tot de erfgrens aan de zijkant of achterkant van het perceel worden aangehouden. Een bijgebouw mag dus in principe niet op de erfgrens worden geplaatst. In sommige gevallen is hierop een uitzondering mogelijk. Dat geldt met name wanneer bijgebouwen in samenhang met de hoofdwoningen zijn ontworpen en gebouwd. Een voorbeeld daarvan zijn schuurtjes die tevens dienst doen als erfafscheiding tussen twee woningen.


Back to Index

5. Welke regels gelden voor bijgebouwen?

Als algemene richtlijnen voor bijgebouwen kun je uitgaan van het volgende:

 1. het ontwerp van een bijgebouw moet passen bij de architectuur van de woning;
 2. een bijgebouw dient te worden voorzien van een kap, dus een plat dak is niet toegestaan;
 3. bijgebouwen worden gebouwd op het zij- of achtererf, waarbij de afstand van een bijgebouw tot de voorgevel van het hoofdgebouw ten minste 3 meter bedraagt;
 4. de afstand van een bijgebouw tot de perceelsgrenzen (zijkanten, achterzijde) bedraagt ten minste 1 meter, tenzij ter plaatse sprake is van een grotere bebouwingsvrije zone;
 5. de afstand van een bijgebouw tot het hoofdgebouw (incl. aan- of uitbouw) bedraagt ten minste 3 meter;
 6. de afstand van een bijgebouw tot het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 30 meter;
 7. de goothoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 3 meter;
 8. de bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 5 meter;
 9. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen is afhankelijk van de locatie, de grootte van het perceel en de bestemming.

Back to Index

4. Wat staat er in het kwaliteitshandboek over bijgebouwen, aan- en uitbouwen?

In de regels in het bestemmingsplan voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen is ook opgenomen dat deze bouwwerken moeten voldoen aan de richtlijnen uit het Kwaliteitshandboek dat voor jouw woongebied geldt. Maar ook daar is geen informatie over de maatvoering van dit soort bouwwerken opgenomen. Wel kun je er het nodige vinden over materialen die daarvoor kunnen worden gebruikt (o.a. steen, hout, glas, maar geen kunststof).

De belangrijkste stelregel voor dit soort bouwwerken is dat ze moeten passen bij de architectuur van de woning. Dit wordt beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie voor Veghels Buiten (Supervisie).


Back to Index

3. Wat staat er in het bestemmingsplan over bijgebouwen, aan- en uitbouwen?

De beschrijving van de regels voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen in het bestemmingsplan is vooral juridische taal, en daardoor soms moeilijk te begrijpen. In de regels wordt verwezen naar de voorwaarden uit Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (BOR) en de regels uit het Kwaliteitshandboek.

Maar eigenlijk weet je dan nog steeds niet echt precies wat er wel en niet mag. Daarom hebben we geprobeerd om een aantal van de regels uit bijlage II van het BOR hieronder in een aantal aparte vragen wat duidelijker uit te leggen. Maar juridisch gelden de regels uit bijlage II van het BOR natuurlijk nog wel. Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is hier te vinden.


Back to Index

2. Welke regels gelden er voor een bijgebouw, aan- of uitbouw?

De regels die gelden voor het plaatsen van een bijgebouw, een aan- of uitbouw zijn opgenomen in het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek dat voor jouw woongebied geldt. De bestemmingsplannen en kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten vind je via: www.veghelsbuiten.nl/informatie.

De voorschriften en regels in deze plannen zijn echter vaak best ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. Daarom geldt als belangrijkste stelregel voor dit soort bouwwerken dat deze moeten passen en aansluiten bij de architectuur van de woning. Dit wordt beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie voor Veghels Buiten (Supervisie). Kom je er niet uit, neem dan contact op met de afdeling Vergunningen van de gemeente. Stuur daarvoor een mail naar info@meierijstad.nl en vermeldt daarbij dat het een vraag is voor Supervisie van Veghels Buiten.


Back to Index

1. Wat is het verschil tussen een bijgebouw en een aan- of uitbouw?

Een bijgebouw en een aan- of uitbouw zijn allemaal bouwwerken die functioneel bij je woning horen. Het zijn dus geen gebouwen die een aparte functie hebben. Een bijgebouw staat los van je woning. Daarbij kun je denken aan een schuurtje of tuinhuisje in je tuin. Een aan- of uitbouw zit vast aan je woning en maakt daarvan onlosmakelijk onderdeel uit. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de uitbouw van een keuken of een serre aan je woonkamer.


Back to Index

3. Kan ik ook sporten in Veghels Buiten?

Jazeker, dat kan. Naast de diverse wandel- en fietspaden is in het gebied ten zuiden van de Erpseweg een trimparcours aangelegd. Langs het parcours is op 7 plekken een trimtoestel aanwezig met uitleg over het gebruik. Daarnaast kun je natuurlijk zelf gaan hardlopen of wandelen in het gebied of het aangrenzende prachtige Aa-dal.

Ook is aan de Beukelaarstraat een paardensportvereniging aanwezig. Als je van paardrijden houdt, kun je Paardensportvereniging Sint-Lambertus benaderen om lid te worden. Houd je van tuinieren en heb je zelf onvoldoende ruimte, dan kun je lid worden van de volkstuinenvereniging Ons Hûfke. Het volkstuinencomplex ligt eveneens aan de Beukelaarstraat.


Back to Index

2. Waar zijn er speelmogelijkheden in Veghels Buiten?

Het groene buitengebied van Veghels Buiten biedt een breed aanbod aan mogelijkheden om te spelen en de natuur te ontdekken. Voor iedere leeftijdsgroep is er wel iets te vinden. Op een aantal centrale plaatsen tussen of in de woonbuurtschappen worden speelplekken aangelegd. Zo ligt in het buurtschap De Kloostertuinen een Vlindertuin, komt tussen de erven Hubertshoeve, Jorishoeve en Lambertshoeve een speelplek met het thema ‘Het Moeras’ en tussen de erven Wilbertshoeve, Sandershoeve en Evertshoeve een speelplek met het thema ’De Boerderij’.

Alle speelplekken zijn terug te vinden in deze brochure.


Back to Index

1. Welke recreatieve voorzieningen komen er in Veghels Buiten?

In de Groene Mal van Veghels Buiten worden veel recreatieve voorzieningen aangelegd. Voorbeelden daarvan zijn onder andere een wandel- en fietspaden, een trimparcours, trapveldjes, speeltoestellen, een rabattenbos, vijvers, picknickbanken, boomgaarden en  kunst op diverse locaties.

In deze brochure vind je daarover meer informatie.


Back to Index

7. Waar kan ik terecht met een vraag of melding over de openbare ruimte in mijn woonomgeving?

Voor vragen, meldingen of klachten over de openbare ruimte in je woonomgeving kun je contact opnemen met de gemeente. Dat kan via de website van de gemeente of telefonisch via 14 0413. Ook kun je gebruik maken van de MijnGemeente app.


Back to Index

6. Wanneer wordt het afval in mijn straat opgehaald?

Op de afvalkalender van de gemeente Meierijstad kun je precies zien wanneer het afval in jouw straat wordt opgehaald. De afvalkalender is te raadplegen via deze link.

Als een woning net is opgeleverd kan het even duren voordat de normale afvalinzameling goed werkt. Zo nodig kun je hierover een melding doen bij de gemeente via deze link.


Back to Index

5. Hoe werkt de afvalinzameling in Veghels Buiten?

Voor alle informatie over de afvalinzameling in de gemeente Meierijstad, dus ook in Veghels Buiten, verwijzen wij je naar de pagina hierover op de gemeentelijke website.


Back to Index

4. Kan ik de vergunning ontvangen van mijn woning?

Voor inlichtingen over een bepaalde vergunning kun je telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kun je een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening worden gebracht op basis van de gemeentelijke legesverordening.


Back to Index

3. Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Een omgevingsvergunning vraag je aan bij de gemeente. Over de wijze hoe dat moet en wat daar voor nodig is kun je terecht op de website van de gemeente Meierijstad via deze link.


Back to Index

2. Waarom zijn de tekeningen in de brochure van de makelaar soms anders dan wat er is gebouwd of aangelegd?

Vaak is het zo dat de tekeningen van woningen voor een verkoopbrochure al gemaakt worden voordat de woningen zijn gebouwd. Soms moet de vergunning voor de woningen op dat moment ook nog worden verleend. Het kan dus zijn dat sommige onderdelen van de woningen er uiteindelijk net wat anders uitzien dan de tekeningen in de verkoopbrochure. Vraag de makelaar dus altijd of de woningen inderdaad exact worden gebouwd zoals ze in de brochure staan.

Daarnaast worden er in dit soort brochures vaak impressies (‘artist impressions’) gebruikt voor het weergeven van de omgeving van de woningen. Ook deze kunnen op onderdelen afwijken van de werkelijkheid. Vaak is de beplanting in zo’n brochure al volwassen en de omgeving volledig ingericht. In de praktijk heeft dit natuurlijk tijd nodig.


Back to Index

1. Kan ik een digitale ondergrond van mijn perceel krijgen?

Voor een kadastrale ondergrond van je perceel kun je terecht op de website van het Kadaster: www.kadaster.nl. Als je van plan bent om een tekening te laten maken van een bijgebouw, aan- of uitbouw bij je woning, kun je het beste de digitale ondergrond van je woning en perceel opvragen bij de verkoper van je woning.


Back to Index

6. Wat kost een vergunningvrije toets?

De kosten voor een formele vergunningvrije toets zijn afhankelijk van de omvang van het bouwwerk waarvoor de toets wordt aangevraagd. Voor het toetsen van een eenvoudig bouwwerk, zoals bijvoorbeeld een dakkapel of erfafscheiding, bedragen de kosten € 87,00. Bij grotere bouwwerken, zoals bijvoorbeeld een bijgebouw, bedragen de kosten € 127,00.


Back to Index

5. Bij wie kan ik terecht voor een vergunningvrije toets?

Voor een vergunningvrije toets kun je contact opnemen met onze afdeling Vergunningverlening. Daarvoor kun je het beste je vraag met het ontwerp van het bouwwerk mailen naar  info@meierijstad.nl en daarbij in je mail vermelden dat het een vraag is over een vergunning in Veghels Buiten. Meestal zal dan in eerst een algemene reactie worden gegeven over de vergunningplicht van je plan. Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Om je zekerheid te kunnen bieden is het daarnaast mogelijk om een formele beoordeling voor de vergunningplicht te laten uitvoeren. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Zo’n formele beoordeling geldt tevens als eventueel bewijs voor toezichthouders en omwonenden.


Back to Index

4. Hoe weet ik of ik een vergunning nodig heb?

In een algemene brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgebreid toegelicht wanneer sprake is van een vergunningvrij bouwwerk. Deze brochure vind je hier. Als je twijfelt of in jouw situatie een vergunning nodig is, kun je bij de gemeente vragen om een vergunningvrije toets. Daaruit wordt duidelijk of er een vergunning nodig is. Voor een dergelijke toets moeten de juiste tekeningen en details van het bouwwerk worden aangeleverd.


Back to Index

3. Waaraan moet een vergunningvrij bouwwerk voldoen?

Een vergunningvrij bouwwerk in Veghels Buiten moet in ieder geval voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en daarnaast aansluiten bij de regels uit het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek. Het ontwerp van zo’n bouwwerk moet aansluiten bij het woningontwerp conform de eerder verleende vergunning. Daarmee wordt voorkomen dat een dergelijk bouwwerk door de gemeente wordt aangemerkt als een exces en dus in strijd is met de welstandseisen voor Veghels Buiten. Bouwen en verbouwen vraagt om deskundigheid. Als je gaat (ver)bouwen moet je er zelf voor zorgen dat het gebouw aan deze regels voldoet. Een architect kan je daarbij helpen.


Back to Index

2. Is vergunningvrij ook regelvrij?

Nee, vergunningvrij is niet regelvrij. Alle bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen. Daarnaast moeten bouwwerken voldoen aan het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Bovendien is in alle koopovereenkomsten voor woningen in Veghels Buiten vastgelegd dat moet worden voldaan aan de regels uit het geldende bestemmingsplan en bijbehorende kwaliteitshandboek.


Back to Index

1. Wat betekent vergunningvrij bouwen?

Er zijn bouwwerken waarvoor in sommige situaties geen vergunning nodig is. Daarbij kun je denken aan dakkapellen, aan- en uitbouwen of bijgebouwen aan de achterzijde van een woning. Een overzicht van vergunningvrije bouwwerken en de daarvoor geldende randvoorwaarden is opgenomen in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

In artikel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een aanvullende categorie van vergunningvrije bouwwerken opgenomen. Hiervoor geldt dat deze alleen vergunningvrij zijn als ze voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. In de bestemmingsplannen voor Veghels Buiten is bovendien opgenomen dat deze vergunningvrije bouwwerken ook moeten voldoen aan de richtlijnen uit het bijbehorende kwaliteitshandboek.

Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is hier te vinden.


Back to Index

6. Waarom kan iets soms op de ene plek wel en op de andere niet?

Voor ieder buurtschap in Veghels Buiten geldt dat de bebouwing onderlinge samenhang moet hebben, die onder meer tot uiting komt in de architectuur. Daarvoor wordt door de architect van de woningen een centraal thema gekozen. Alle bebouwing binnen zo’n buurtschap moet aansluiten bij dat thema. Dit leidt dat een bepaald ontwerp op de ene plek wel kan passen en op de andere plek niet.

Indien je een wens hebt waarvan je niet weet of die past binnen het thema dat geldt voor jouw woning / buurtschap, dan kun je daarover een apart advies vragen bij Supervisie.


Back to Index

5. Wat als ik iets anders wil dan het kwaliteitshandboek voorschrijft?

Sommige dingen kunnen volgens het kwaliteitshandboek echt niet. Zo zijn woningen met platte daken of de toepassing van kunststof kozijnen niet toegestaan in Veghels Buiten. Indien je een wens hebt waarvan je niet weet of die past binnen de richtlijnen van het kwaliteitshandboek, dan kun je daarover een apart advies vragen bij Supervisie.


Back to Index

4. Waar kan ik de kwaliteitshandboeken vinden?

De kwaliteitshandboeken zijn terug te vinden op de website van Veghels Buiten: www.veghelsbuiten.nl/informatie.


Back to Index

3. Heeft een kwaliteitshandboek een formele status?

Ja, de kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten hebben een formele status. Zij zijn in samenhang met de bestemmingsplannen opgesteld en direct daaraan gekoppeld. Ieder kwaliteitshandboek is gelijktijdig met het bijbehorende bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het formele toetsingskader voor Welstand.


Back to Index

2. Wat staat er in een kwaliteitshandboek?

De kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten beschrijven de belangrijkste (landschappelijke) kenmerken, randvoorwaarden en uitgangspunten die voor Veghels Buiten van belang zijn en behouden dienen te blijven. Daarmee dient bij de inrichting van het gebied en de bouw van woningen rekening te worden gehouden. Daartoe zijn richtlijnen opgesteld voor:

 • de stedenbouwkundige ordening en situering van de bebouwing
 • principes voor massa en vorm van bebouwing
 • eisen ten aanzien van materiaalgebruik, erfafscheidingen, groen en waterberging
 • inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte

Back to Index

1. Wat is een kwaliteitshandboek en waarvoor is het bedoeld?

Een kwaliteitshandboek, ofwel beeldkwaliteitsplan, is een verzameling richtlijnen waaraan de inrichting van een gebied moet voldoen. Dat geldt zowel voor gebouwen en overige bouwwerken, als voor de openbare ruimte. Bouwplannen voor Veghels Buiten worden door een onafhankelijke welstandscommissie (Supervisie) getoetst aan deze richtlijnen. Een beeldkwaliteitsplan geeft sturing aan de inrichting van een gebied en de architectuur, verschijningsvorm en samenhang van de gebouwen. Het waarborgt de gewenste samenhang en identiteit van een gebied.


Back to Index

5. Geldt bij de keurzone ook een bebouwingsvrije zone?

Binnen de keurzone van mogen geen gebouwen of andere bouwwerken worden opgericht. Voor ieder Erf in het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016’ geldt binnen de bestemming ‘Wonen’ aan de zijde van het open landschap een bebouwingsvrije zone van 3 meter vanaf de bestemmingsgrens. Als een perceel met een woonbestemming direct grenst aan de keurzone (5 meter breed), kan de bebouwingsvrije zone soms samenvallen met de keurzone. Hierover wordt nog een aparte informatiefolder opgesteld.


Back to Index

4. Wie controleert het gebruik van de keurzone?

De medewerkers van het waterschap controleren regelmatig of de regels uit de Keur worden nageleefd. Als zij een situatie aantreffen die in strijd is met de Keur, dan kunnen zij maatregelen nemen.


Back to Index

3. Wat mag ik wel en wat niet binnen de keurzone (bebouwing, beplanting e.d.)?

Binnen de keurzone mogen geen gebouwen, bouwwerken of andere objecten worden opgericht. Voor het aanbrengen van beplanting moet toestemming worden gevraagd aan het waterschap. Neem dus contact op met het Waterschap Aa en Maas als je hier beplanting wilt aanbrengen.


Back to Index

2. Waar kan ik de Keur vinden?

De Keur van Waterschap Aa en Maas is te raadplegen op de website van het waterschap (www.aaenmaas.nl/onswerk/regels/keur).


Back to Index

1. Wat is een keurzone?

In Veghels Buiten ligt een aantal sloten van het waterschap. Langs de belangrijkste sloten (A-watergangen) geldt volgens de Keur van het waterschap een 5 meter brede beschermingszone (keurzone) aan beide kanten van de sloot. Hier gelden aanvullende eisen voor de inrichting en het gebruik die terug te vinden zijn in de Keur. In veel gevallen wordt deze keurzone door het waterschap ook gebruikt voor het onderhoud van de sloot.


Back to Index

5. Waar kan ik nog meer informatie vinden over groen en stoepjes voor de woning?

De gemeente heeft hierover ook een aparte een folder gemaakt. Deze is terug te vinden op de website van Veghels Buiten (www.veghelsbuiten.nl/informatie).


Back to Index

4. Hoe richt ik een geveltuintje in?

Denk voor de invulling van de geveltuintjes aan bijvoorbeeld (een mix van) vaste planten, stokrozen of bes- en fruitdragende planten. Als je bij Google-Afbeeldingen zoekt op geveltuintje vind je een hoop mooie voorbeelden.


Back to Index

3. Mag ik van het stoepje een geveltuintje maken?

Alleen wanneer je zelf eigenaar bent van het stoepje mag je de verharding eventueel deels vervangen door een klein geveltuintje. Hiervoor mag maximaal een strook van 60 centimeter direct tegen de gevel worden gebruikt. De rest van de verharding moet gehandhaafd blijven.


Back to Index

2. Waarvoor is dit stoepje bedoeld?

Dit stoepje is bedoeld voor het plaatsen van bloembakken en -potten en eventueel voor een bankje. Daarmee kan op een eenvoudige manier groen voor de woning worden aangebracht. De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van planten en bankjes en voor het onderhoud daarvan.


Back to Index

1. Van wie is het stoepje voor mijn huis?

In sommige gevallen is dit stoepje volledig eigendom van de bewoner, in andere gevallen is de gemeente of een andere partij (deels) eigenaar. Ga dit na bij de makelaar of verkopende partij.


Back to Index

7. Kan ik ook zonder een advies van Supervisie een vergunning aanvragen?

Nee, dit is niet mogelijk. Iedere aanvraag voor een gebouw in Veghels Buiten moet positief worden beoordeeld door Supervisie voordat een vergunning verleend wordt.


Back to Index

6. Zijn er kosten verbonden aan Supervisie?

De eerste twee behandeling van een plan bij Supervisie zijn gratis. Daarna betaal je per behandeling een bedrag van €85,00.


Back to Index

5. Hoe vaak komt Supervisie bij elkaar?

Het Supervisieteam Veghels Buiten vergadert eens in de 2 weken op donderdagmiddag (oneven weken).


Back to Index

4. Waar kan ik mijn plan indienen voor Supervisie?

Voor het maken van een afspraak met Supervisie kunt u contact opnemen met Klaas Visser (kvisser@meierijstad.nl) en Roel van Houtum (rvanhoutum@meierijstad.nl).


Back to Index

3. Moet ik voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen of overkappingen ook naar Supervisie?

In veel gevallen heeft de architect van een woning bij zijn ontwerp ook eventuele opties uitgewerkt, zoals voor bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen. Als deze al goedgekeurd zijn door Supervisie, heeft u zekerheid dat deze passend zijn. Indien dergelijke opties niet direct beschikbaar zijn, adviseren wij u om met een concreet voorstel langs te gaan bij Supervisie. In sommige gevallen is voor een bijgebouw, aan- of uitbouw ook een vergunning nodig.


Back to Index

2. Wanneer moet ik naar Supervisie?

Ieder woningontwerp in Veghels Buiten moet worden beoordeeld en goedgekeurd door Supervisie. Het is raadzaam dit in een zo vroeg mogelijk stadium bij Supervisie langs te gaan. Door je eerste ideeën te bespreken met Supervisie krijg je een beeld of je op de goede weg bent. Foto’s, schetsen of een massastudie zijn al voldoende voor een eerste oordeel van het Supervisieteam. Wij adviseren je om samen met je architect bij behandelingen van je plan in Supervisie aanwezig te zijn. Uiteindelijk wordt je definitieve ontwerp getoetst aan het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek. In de praktijk betekent dit dat je samen met je architect een aantal keren bij Supervisie langsgaat voordat je definitieve goedkeuring hebt.


Back to Index

1. Wat is het Supervisieteam Veghels Buiten?

In de planvorming voor Veghels Buiten wordt door de gemeente uitgegaan van een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu. Oftewel: Veghel Buiten is geen standaard woonwijk. Het waarborgen van de kwaliteit van de ontwerpen en de uitvoering ervan in Veghels Buiten is dus erg belangrijk.

Bij de vaststelling van het Masterplan voor Veghels Buiten in 2008 is daarom besloten dat voor Veghels Buiten een apart welstandsbeleid zou worden ontwikkeld. Daarvoor zijn – als aanvulling op de bestemmingsplannen – aparte kwaliteitshandboeken opgesteld. Voor de beoordeling van alle ontwerpen en plannen is in 2011 het Supervisieteam Veghels Buiten benoemd door de gemeenteraad. Supervisie is een commissie die formele welstandsadviezen voor Veghels Buiten uitbrengt.


Back to Index

4. Wat mag er binnen de bestemming ‘Agrarisch’?

In het bestemmingsplannen staat precies beschreven wat er binnen de bestemming ‘Agrarisch’ wel en niet mag. Dat geldt ook voor agrarische percelen in het gebied die door particulieren of anderen worden gehuurd. Hiervoor heeft de gemeente een informatieve folder opgesteld. Deze is te vinden op de website van Veghels Buiten: zie ‘Verhuur van gronden in de Groene Mal’.


Back to Index

3. Wat betekent de bebouwingsvrije zone?

Voor ieder Erf in het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016’ geldt binnen de bestemming ‘Wonen’ aan de zijde van het open landschap een bebouwingsvrije zone van 3 meter vanaf de bestemmingsgrens. Binnen deze zone mogen geen gebouwen of bouwwerken worden opgericht om de openheid naar het landschap te behouden. Een gebouwde erfafscheiding mag hier maximaal 1,0 meter hoog zijn.


Back to Index

2. Gelden er nog andere bestemmingen voor mijn perceel?

Bij diverse woningen, vooral op de Erven, heeft een klein gedeelte van het perceel de bestemming ‘Agrarisch’. Het gaat dan om een gedeelte van de zogenoemde ‘Groene Rand’ waardoor elk Erf wordt omringd. Die zone is bedoeld voor waterberging en groenvoorzieningen. Hier gelden andere gebruiks- en bouwregels dan bij de bestemming ‘Wonen’.


Back to Index

1. Welke bestemming geldt er voor mijn perceel?

Op ieder perceel waar een woning staat is de bestemming ‘Wonen’ van toepassing. Afhankelijk van de ligging van de woning is daarbij nog gebruik gemaakt van een verdere onderverdeling in verschillende typen woonbestemmingen (Wonen-1, Wonen-2, Wonen-Erf, Wonen-Gehucht, Wonen-Klooster). Elke woonbestemming heeft zijn eigen bouw- en gebruiksregels.


Back to Index

8. Hoe moet ik de greppel onderhouden?

Belangrijkste eigenschap van greppel is het opvangen en tijdelijk bergen van regenwater. Dit betekent dat de greppel niet dicht mag groeien, niet mag worden dichtgegooid en voldoende diep en breed moet blijven. Daarvoor is het nodig dat de greppel regelmatig wordt gemaaid en eventueel na een aantal jaren weer wordt uitgediept.


Back to Index

7. Mag ik de greppel dempen (dichtgooien)?

Nee, dat mag niet. De greppel dient voor het opvangen en bergen van regenwater vanaf de woningen en het verharde erf. Vooral bij heftige regenbuien is het belangrijk dat het water snel kan wegstromen naar de greppel. Het is dus belangrijk dat de greppel in stand blijft en goed wordt onderhouden door de eigenaar.


Back to Index

6. Mag ik bomen vervangen door andere soorten?

Bij het aanleggen van de groene rand is gekozen voor boomsoorten die passen op die plek. Meestal is er per zijde van een erf gekozen voor één bepaalde soort. Als een boom vervangen moet worden kan dat, maar dan wel door dezelfde soort. Alleen wanneer alle bomen gelijktijdig vervangen (moeten) worden, kan eventueel worden gekozen voor een andere boomsoort. Dit moet wel een inheemse soort zijn. Overleg hierover zo nodig met de gemeente.


Back to Index

5. Hoe moet ik het groen in de groene rand onderhouden?

Het onderhoud van de groene rand is onder meer afhankelijk van de soort beplanting die er staat. Bomen vragen om een ander onderhoud dan een houtwal of struiken. Een hoveniersbedrijf kan je daarover eventueel meer vertellen.


Back to Index

4. Wie onderhoudt de groene rand?

In alle situaties moet de eigenaar van de grond de groene rand en greppel onderhouden en in stand houden. Dat geldt ook voor de beplanting. Als de eigendomsgrens halverwege de greppel ligt, moet deze door beide eigenaren ieder voor de eigen helft worden onderhouden. Je kunt daarover natuurlijk afspraken maken met je buurman.


Back to Index

3. Mag ik de groene rand bij mijn tuin betrekken?

De groene rand is officieel geen onderdeel van je tuin. Je tuin valt, net als je woning, onder de bestemming Wonen. De groene rand heeft de bestemming Agrarisch. Deze strook mag je wel groen inrichten.


Back to Index

2. Wie legt de groene rand aan?

De gemeente legt de groene rand inclusief greppel aan tijdens het bouwrijp maken van de grond. Dat gebeurt voordat de woning wordt gebouwd. Op een later geschikt moment worden hier bomen of struiken aangeplant. Wanneer dit gebeurt hangt af van het plantseizoen.


Back to Index

1. Van wie is de groene rand met greppel?

Soms wordt de groene rand inclusief greppel mee verkocht aan de eigenaar van een woning op een erf, soms niet. Dat hangt af van de eigendomssituatie van de aangrenzende gronden. Of je eigenaar bent van de groene rand – of een gedeelte daarvan – kun je terugvinden in je koopovereenkomst.


Back to Index

2. Waar zijn mijn eigendomsgegevens vastgelegd?

Het Kadaster is de instantie die het register bijhoudt van alle eigendommen in ons land. Daar kunt u de gegevens van uw eigendom opvragen (begrenzing, oppervlakte e.d.). Zie hiervoor de website van het Kadaster: www.kadaster.nl.


Back to Index

1. Hoe weet ik wat mijn eigendom is?

Als u eigenaar bent van uw woning is in de koopovereenkomst van uw perceel of woning een tekening opgenomen waarop de ligging van uw perceel, het kadastrale nummer en de oppervlakte ervan aangegeven. Mocht u deze tekening niet hebben of hierover meer informatie willen, dan kunt u deze opvragen bij de makelaar of verkopende partij.


Back to Index

11. Hoe is het geregeld met toegankelijkheid voor rolstoelen? Zijn er invalide parkeerplaatsen?

Op de openbare parkeerplaatsen is alles gelijkvloers en er zijn geen “hobbel keien” of drempels. Voor het aanvragen van een invalideparkeerplaats in de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente. Er wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn. Zie daarvoor de website van de gemeente:

https://www.meierijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/product/gehandicaptenparkeerplaats_361.html.


Back to Index

10. Komen er laadpalen voor elektrische auto’s?

Heeft u een eigen parkeerplek, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een laadpaal. In het openbaar gebied kan via de gemeente een laadpaal worden aangevraagd. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Zie daarvoor de website van de gemeente: https://www.meierijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/product/laadpalen-voor-elektrische-autos_1765.html.


Back to Index

9. Zijn er genoeg parkeerplaatsen?

In iedere woonbuurt (buurtschap) zijn in principe voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers aanwezig. Het aantal parkeerplaatsen is berekend aan de hand van de door de gemeente vastgestelde parkeernormen. Op sommige momenten (bijv. feestje) zullen er echter niet altijd genoeg parkeerplaatsen in de directe omgeving zijn.


Back to Index

8. Wie onderhoudt de parkeerplaatsen?

Als er openbare parkeerplaatsen of parkeerveldjes aanwezig zijn, dan worden die door de gemeente onderhouden. Parkeerschuren zijn eigendom van de bewoners die ook zelf voor het onderhoud moeten zorgen. Parkeervoorzieningen op eigen terrein worden onderhouden door de bewoner zelf.


Back to Index

7. Van wie is een parkeerschuur?

Als op jouw erf een parkeerschuur is gebouwd waar je jouw auto kunt parkeren, dan is deze gezamenlijk eigendom van alle bewoners en moet je deze samen met je buren onderhouden. Meestal zijn daarover ook gezamenlijke afspraken gemaakt. Ga dit na bij de makelaar.


Back to Index

6. Mag ik een losse garage bouwen naast mijn huis?

Als een garage bij je woning geen onderdeel is van het oorspronkelijke ontwerp van de woning is hiervoor meestal geen ruimte aanwezig. Als hiervoor wel ruimte aanwezig is dien je voor zo’n los bijgebouw een ontwerp te maken dat past bij het ontwerp van de woning en daarvoor een vergunning aan te vragen. Plaatsen van een losse garage kan alleen als er aan de voorzijde van de woning geen haag met een instandhoudingsplicht staat.


Back to Index

5. Mag ik een garage aanbouwen aan mijn huis?

Als een garage aan je woning geen onderdeel is van het oorspronkelijke ontwerp van de woning is hiervoor meestal geen ruimte aanwezig. Als naast de woning wel voldoende ruimte aanwezig is, kan eventueel alsnog een overdekte parkeervoorziening worden gemaakt. Dit kan alleen als er aan de voorzijde van de woning geen haag met een instandhoudingsplicht staat. Voor zo’n aanbouw dient een ontwerp te worden gemaakt dat past bij de woning. Ook moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd.


Back to Index

4. Mag ik een losse parkeerplaats aanleggen naast mijn huis?

Het aanleggen van extra losse parkeerplaatsen naast je huis is niet toegestaan.


Back to Index

3. Mag ik op mijn eigen terrein parkeren?

Parkeren op eigen terrein mag alleen als daarvoor een overdekte parkeervoorziening aanwezig is. Soms is er een parkeermogelijkheid in je woning, onder de kap, als onderdeel van het huis. Het is de bedoeling om de auto daar te parkeren. We streven er in Veghels Buiten naar om zo weinig mogelijk auto’s in het zicht te hebben staan. Dat is voor alle bewoners fijn.


Back to Index

2. Mag ik op straat voor de deur parkeren?

Alleen op plaatsen waar op straat een parkeerplaats aanwezig is mag je parkeren.


Back to Index

1. Waar kan ik parkeren?

Parkeren vindt voornamelijk plaats in collectieve parkeervoorzieningen. Dat kan zijn in de vorm van een parkeerschuur of een centraal parkeerveld (parkeerkoffer). Bij sommige woningen is een overdekte parkeerplaats bij de woning aanwezig.


Back to Index

Winkels

Het dichtstbijzijnde winkelcentrum voor je dagelijkse boodschappen is De Boekt. Je fietst er in een paar minuten naar toe. Hier vind je een supermarkt en enkele verswinkels. In het nabijgelegen centrum van Veghel is het winkelaanbod veel groter. Hier vind je vrijwel alles wat je zoekt bij elkaar. Er zijn speciale koopzondagen, die soms worden gecombineerd met een thema, zoals een modeweek of een culinair weekend. Wil je wat uitgebreider winkelen? Met de auto ben je binnen een half uur in het centrum van Den Bosch of Eindhoven.


Back to Index

Scholen en kinderopvang

Op minder dan 10 minuten fietsen vind je verschillende basisscholen. Ook kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang zijn dichtbij. Soms in zogenaamde multifunctionele accommodaties, MFA’s, waar scholen en kinderopvang zijn gecombineerd. Verder heeft Veghel een ruim aanbod van voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.


Back to Index

Sport en spel

Lekker sporten is in Veghels Buiten geen enkel probleem. Hardlopen, mountainbiken, fietsen (ook op de racefiets), paardrijden, het kan allemaal vlak bij huis. Voor de meeste sporten zijn er verder verenigingen in de buurt, waar je altijd welkom bent. Veghel heeft diverse moderne en goed bereikbare sportcomplexen en sportclubs. Je kinderen kunnen ravotten op de bijzondere speelplekken in Veghels Buiten. Geen standaard speeltoestellen, maar natuurlijke klim- en klautermogelijkheden en plekken om hutten te bouwen, kikkervisjes te vangen of slootje te springen.


Back to Index

Muziek en cultuur

In Veghel is altijd iets te doen. In theater De Blauwe Kei  zijn toneel-, muziek- of cabaretvoorstellingen. Je kan naar de film gaan in Industry, een heel bijzondere bioscoop. Of één van de vele creatieve cursussen volgen bij Phoenix Cultuur of Atelier 500. En natuurlijk mag je de Noordkade niet missen, het nieuwe cultuurcentrum van Veghel. Hier kun je terecht voor concerten, evenementen en allerlei andere activiteiten. Bijzonder is ook het Festival Fabrique Magnifique, dat eens in de 2 jaar plaats vindt. Drie zomerse dagen lang (straat)theater, film in de open lucht, beeldende kunst, literatuur, cabaret, muziek en dans, wandel- en fietsroutes en kookshows van het beste culinaire aanbod uit de regio. En dat alles helemaal gratis.


Back to Index

Je brood verdienen

In Veghel zijn veel – vooral smaakmakende – industrieën en bedrijven, zoals Mars, Friesland-Campina, Jumbo, Sligro, Hutten en Maison van den Boer. Ook diverse gerenommeerde logistiek bedrijven zijn in Veghel gevestigd, bijvoorbeeld Vanderlande Industries, Kuehne & Nagel en BAS Volvo. Er is een drukbezochte industriehaven én een toeristenhaven. Bovendien zijn er in Veghels Buiten volop mogelijkheden om wonen en werken te combineren. Een accountantskantoor, een praktijk voor fysiotherapie, een bed en breakfast, kinderopvang, binnenhuisarchitectuur, zomaar wat voorbeelden van werk dat je in Veghels Buiten thuis mag doen.


Back to Index

Natuur en recreatie om de hoek

Grenzend aan Veghels Buiten ligt het prachtige Aa-dal, een natuurgebied van grote ecologische en recreatieve waarde. Je kunt er heerlijk vissen, kanoën, wandelen, picknicken en noem maar op. Maar het mooiste van Veghels Buiten is natuurlijk dat je midden in het groen wóónt. Je hebt de natuur en recreatie letterlijk om de hoek: het ommetje begint bij je thuis.


Back to Index

Zie hieronder de onderwerpen van alle veelgestelde vragen

 

01. Bestemmingsplan

In Veghels Buiten zijn op dit moment drie bestemmingsplannen met bijbehorende beeldkwaliteitsplannen van toepassing, namelijk het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Oude Ontginning 2015’, het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016’ en het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Noordoost 2013’. In deze plannen is opgenomen welke bestemming er op welke locatie geldt. De bestemmingsplannen zijn te vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook staan deze op de website van Veghels Buiten: www.veghelsbuiten.nl/informatie.

Bekijk alle vragen over bestemmingsplannen

 

02. Kwaliteitshandboek

Naast de bestemmingsplannen die in Veghels Buiten gelden, zijn kwaliteitshandboeken voor het gebied opgesteld. Hierin zijn richtlijnen opgenomen voor de beeldkwaliteit van de bebouwing en openbare ruimte in Veghels Buiten. De kwaliteitshandboeken horen bij het bestemmingsplan. Alle bouwplannen worden getoetst aan de regels uit zowel het bestemmingsplan als het kwaliteitshandboek. De kwaliteitshandboeken zijn terug te vinden op de website van Veghels Buiten: www.veghelsbuiten.nl/informatie.

Bekijk alle vragen over kwaliteitshandboeken

 

03. Supervisieteam Veghels Buiten

Het Supervisieteam Veghels Buiten is de welstandscommissie voor Veghels Buiten. Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van alle bouwplannen in Veghels Buiten. Goedkeuring van je plan is nodig om een vergunning te kunnen krijgen. De beoordeling van de plannen gebeurt aan de hand van vastgestelde beeldkwaliteitsplannen. Die zijn te vinden op de website van Veghels Buiten: www.veghelsbuiten.nl/informatie.

Bekijk alle vragen over supervisie

 

04. Vergunningvrij bouwen

Er zijn verschillende mogelijkheden om bijvoorbeeld een woning uit te breiden of om een bijgebouw te plaatsen. Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor geen vergunning nodig. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hiervoor een handige brochure opgesteld. Deze brochure is hier te vinden.

Bekijk alle vragen over vergunningsvrij bouwen

 

05. Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen

Je bent net in Veghels Buiten gaan wonen of verhuist binnenkort naar je nieuwe huis. Bij het inrichten van je huis en tuin komen er vast vragen naar voren over het plaatsen van een schuurtje of het aanbrengen van een overkapping over je terras. Hieronder staan diverse vragen daarover en de antwoorden daarop.

Bekijk alle vragen over bijgebouwen

 

06. Erfafscheidingen en poorten

Je bent net in Veghels Buiten gaan wonen of verhuist binnenkort naar je nieuwe huis. Bij het inrichten van je tuin komen er vast vragen naar voren over het plaatsen van erfafscheidingen en eventueel een poort. Hieronder staan diverse vragen daarover en de antwoorden daarop. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de afdeling Vergunningen van de gemeente. Stuur daarvoor een mail naar info@meierijstad.nl met de vermelding dat het gaat om een vraag over een eventuele vergunning in Veghels Buiten.

Bekijk alle vragen over erfafscheidingen

 

07. Voortuintjes of verharding voor de woning

Veel woningen in Veghels Buiten hebben in plaats van een voortuin een smal stoepje voor hun woning liggen dat (deels) eigendom is van de bewoner. Hieronder is een aantal vragen en antwoorden opgenomen over de inrichting en het gebruik van dit stoepje of een voortuintje.

Bekijk alle vragen over voortuintjes

 

08. Parkeren

Veel bewoners hebben vragen over parkeren in Veghels Buiten. Dat is net iets anders geregeld dan in andere woonwijken. Belangrijkste reden daarvoor is dat de gemeente de auto’s in deze groene woonwijk zo veel mogelijk uit het zicht wil hebben. Dat is ook voor de bewoners fijn.

Bekijk alle vragen over parkeren

 

09. Eigendomsgrenzen

Soms krijgen we vragen van bewoners over het eigendom van de grond of de exacte ligging van eigendomsgrenzen. Hier vind je daarop enkele antwoorden.

Bekijk alle vragen over eigendomsgrenzen

 

10. Groene rand

Rondom alle erfbuurtschappen in Veghels Buiten ligt een groene rand met bomen of een houtwal en een greppel. De greppel is bedoeld voor het opvangen van regenwater vanaf de woningen en het erf. De beplanting staat meestal aan één kant van de greppel.

Bekijk alle vragen over de groene rand

 

11. Keurzone Waterschap

Op een aantal plekken in Veghels Buiten liggen sloten die eigendom zijn van het waterschap. Voor sommige van deze sloten geldt langs de sloot een ‘keurzone’. Wat er in deze zone wel en niet mag is vastgelegd in de zogenoemde ‘Keur’ van het waterschap. De Keur is een aanvulling op regels uit de Waterwet.

Bekijk alle vragen over keurzone waterschap

 

12. Recreatie en spelen

In Veghels Buiten woon je midden in het groen. Tussen de verschillende buurtschappen zijn veel groene ruimtes, die samen de zogeheten ‘Groene Mal’ van Veghels Buiten vormen. In dit omvangrijke gebied zijn, naast agrarische grond, ook diverse recreatieve en speelvoorzieningen voorzien.

Bekijk alle vragen over recreatie en spelen

 

13. Overige vragen

Natuurlijk zijn er altijd vragen die op de bovenstaande pagina’s nog niet behandeld zijn. Daarvan hieronder een aantal voorbeelden. Heb je nog andere vragen die nuttig kunnen zijn om toe te voegen, dan horen we dat graag. Daarvoor kun je een mail sturen naar info@veghelsbuiten.nl.

Bekijk alle overige vragen