02. Kwaliteitshandboek

1. Wat is een kwaliteitshandboek en waarvoor is het bedoeld?

Een kwaliteitshandboek, ofwel beeldkwaliteitsplan, is een verzameling richtlijnen waaraan de inrichting van een gebied moet voldoen. Dat geldt zowel voor gebouwen en overige bouwwerken, als voor de openbare ruimte. Bouwplannen voor Veghels Buiten worden door een onafhankelijke welstandscommissie (Supervisie) getoetst aan deze richtlijnen. Een beeldkwaliteitsplan geeft sturing aan de inrichting van een gebied en de architectuur, verschijningsvorm en samenhang van de gebouwen. Het waarborgt de gewenste samenhang en identiteit van een gebied.

2. Wat staat er in een kwaliteitshandboek?

De kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten beschrijven de belangrijkste (landschappelijke) kenmerken, randvoorwaarden en uitgangspunten die voor Veghels Buiten van belang zijn en behouden dienen te blijven. Daarmee dient bij de inrichting van het gebied en de bouw van woningen rekening te worden gehouden. Daartoe zijn richtlijnen opgesteld voor:

  • de stedenbouwkundige ordening en situering van de bebouwing
  • principes voor massa en vorm van bebouwing
  • eisen ten aanzien van materiaalgebruik, erfafscheidingen, groen en waterberging
  • inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte

3. Heeft een kwaliteitshandboek een formele status?

Ja, de kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten hebben een formele status. Zij zijn in samenhang met de bestemmingsplannen opgesteld en direct daaraan gekoppeld. Ieder kwaliteitshandboek is gelijktijdig met het bijbehorende bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het formele toetsingskader voor Welstand.

4. Waar kan ik de kwaliteitshandboeken vinden?

De kwaliteitshandboeken zijn terug te vinden op de website van Veghels Buiten: www.veghelsbuiten.nl/informatie.

5. Wat als ik iets anders wil dan het kwaliteitshandboek voorschrijft?

Sommige dingen kunnen volgens het kwaliteitshandboek echt niet. Zo zijn woningen met platte daken of de toepassing van kunststof kozijnen niet toegestaan in Veghels Buiten. Indien je een wens hebt waarvan je niet weet of die past binnen de richtlijnen van het kwaliteitshandboek, dan kun je daarover een apart advies vragen bij Supervisie.

6. Waarom kan iets soms op de ene plek wel en op de andere niet?

Voor ieder buurtschap in Veghels Buiten geldt dat de bebouwing onderlinge samenhang moet hebben, die onder meer tot uiting komt in de architectuur. Daarvoor wordt door de architect van de woningen een centraal thema gekozen. Alle bebouwing binnen zo’n buurtschap moet aansluiten bij dat thema. Dit leidt dat een bepaald ontwerp op de ene plek wel kan passen en op de andere plek niet.

Indien je een wens hebt waarvan je niet weet of die past binnen het thema dat geldt voor jouw woning / buurtschap, dan kun je daarover een apart advies vragen bij Supervisie.