10. Groene rand

1. Van wie is de groene rand met greppel?

Soms wordt de groene rand inclusief greppel mee verkocht aan de eigenaar van een woning op een erf, soms niet. Dat hangt af van de eigendomssituatie van de aangrenzende gronden. Of je eigenaar bent van de groene rand – of een gedeelte daarvan – kun je terugvinden in je koopovereenkomst.

2. Wie legt de groene rand aan?

De gemeente legt de groene rand inclusief greppel aan tijdens het bouwrijp maken van de grond. Dat gebeurt voordat de woning wordt gebouwd. Op een later geschikt moment worden hier bomen of struiken aangeplant. Wanneer dit gebeurt hangt af van het plantseizoen.

3. Mag ik de groene rand bij mijn tuin betrekken?

De groene rand is officieel geen onderdeel van je tuin. Je tuin valt, net als je woning, onder de bestemming Wonen. De groene rand heeft de bestemming Agrarisch. Deze strook mag je wel groen inrichten.

4. Wie onderhoudt de groene rand?

In alle situaties moet de eigenaar van de grond de groene rand en greppel onderhouden en in stand houden. Dat geldt ook voor de beplanting. Als de eigendomsgrens halverwege de greppel ligt, moet deze door beide eigenaren ieder voor de eigen helft worden onderhouden. Je kunt daarover natuurlijk afspraken maken met je buurman.

5. Hoe moet ik het groen in de groene rand onderhouden?

Het onderhoud van de groene rand is onder meer afhankelijk van de soort beplanting die er staat. Bomen vragen om een ander onderhoud dan een houtwal of struiken. Een hoveniersbedrijf kan je daarover eventueel meer vertellen.

6. Mag ik bomen vervangen door andere soorten?

Bij het aanleggen van de groene rand is gekozen voor boomsoorten die passen op die plek. Meestal is er per zijde van een erf gekozen voor één bepaalde soort. Als een boom vervangen moet worden kan dat, maar dan wel door dezelfde soort. Alleen wanneer alle bomen gelijktijdig vervangen (moeten) worden, kan eventueel worden gekozen voor een andere boomsoort. Dit moet wel een inheemse soort zijn. Overleg hierover zo nodig met de gemeente.

7. Mag ik de greppel dempen (dichtgooien)?

Nee, dat mag niet. De greppel dient voor het opvangen en bergen van regenwater vanaf de woningen en het verharde erf. Vooral bij heftige regenbuien is het belangrijk dat het water snel kan wegstromen naar de greppel. Het is dus belangrijk dat de greppel in stand blijft en goed wordt onderhouden door de eigenaar.

8. Hoe moet ik de greppel onderhouden?

Belangrijkste eigenschap van greppel is het opvangen en tijdelijk bergen van regenwater. Dit betekent dat de greppel niet dicht mag groeien, niet mag worden dichtgegooid en voldoende diep en breed moet blijven. Daarvoor is het nodig dat de greppel regelmatig wordt gemaaid en eventueel na een aantal jaren weer wordt uitgediept.