06. Erfafscheidingen en poorten

1. In mijn koopovereenkomst staat vermeld dat ik de haag op mijn perceel in stand moet houden. Wat betekent dat?

Als in je koopovereenkomst een instandhoudingsplicht voor een haag is opgenomen, betekent dit dat die haag belangrijk is voor de totale inrichting van het erf of je woonbuurt. Die haag moet dus behouden blijven. Je mag de haag niet weghalen of verplaatsen. Als de haag (deels) op jouw grond staat ben je ook verplicht om de haag te onderhouden.

Wanneer de haag vervangen moet worden (bijv. vanwege ouderdom of ziekte), moet deze vervangen worden door een nieuwe haag van dezelfde plantensoort. Wanneer een andere soort gewenst is, overleg dan even met de gemeente.

2. Waar kan ik vinden of een haag in stand moet blijven?

Wanneer sprake is van een instandhoudings- en/of onderhoudsplicht voor een haag op je perceel, is dit meestal ook opgenomen in de koopovereenkomst van je woning of van het perceel dat je hebt gekocht. Vraag zo nodig aan je verkoper om meer informatie.

De instandhoudingsplicht voor hagen is daarnaast ook terug te vinden in de boekjes met het ontwerp van de buitenruimte van jouw erf of buurtschap. Dit boekje kun je desgewenst opvragen bij de gemeente via info@veghelsbuiten.nl.

3. Mag ik een haag of andere erfafscheiding op mijn perceel plaatsen?

Voor het plaatsen van erfafscheidingen gelden bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden kun je terugvinden in de regels van het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek dat voor jouw woongebied geldt. De bestemmingsplannen en kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten vind je via: www.veghelsbuiten.nl/informatie.

Als algemene stelregels kun je het volgende aanhouden:

  • Als je met de achterkant van je perceel aan het landschap grenst, mag een gebouwde erfafscheiding daar maximaal 1 meter hoog zijn.
  • Een gebouwde erfafscheiding tussen jou en je buren mag maximaal 2 meter hoog zijn. Aan de uiteinden moeten ze meestal lager zijn.
  • Voor groene erfafscheidingen gelden geen beperkingen in de hoogte.
  • Voordat je een erfafscheiding op de eigendomsgrens tussen jou en je buren plaatst, moet je daarover overeenstemming hebben met je buren.
  • Als er sprake is van een instandhoudingsplicht voor een groene erfafscheiding op jouw perceel, moet je voor wijzigingen altijd vooraf toestemming vragen aan de gemeente
  • Als je twijfels of iets wel of niet mag, leg je vraag dan voor aan de afdeling Vergunningen van de gemeente.

4. Mag ik een haag of hekwerk aanbrengen aan de achterzijde van mijn perceel?

Als jouw perceel aan de achterkant aan het landschap grenst, is behoud van het open karakter en van het vrije uitzicht belangrijk. Dit betekent dat een gebouwde erfafscheiding, zoals een hekwerkje, hier maximaal 1 meter hoog mag zijn. In het beeldkwaliteitshandboek zijn daarvan diverse voorbeelden opgenomen.

Een groene erfafscheiding die volledig uit beplanting bestaat, zoals een haag, mag wel hoger worden. Een haag of hekwerk moet altijd op eigen grond worden geplaatst. Als er sprake is van een instandhoudingsplicht voor een groene erfafscheiding op jouw perceel, dan moet je voor wijzigingen altijd vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Bij twijfel is het sowieso raadzaam om even te overleggen met de gemeente (afdeling Vergunningverlening).

5. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van een haag?

Als een haag volledig op grond van de bewoner staat, is het onderhoud daarvan de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar / bewoner van de woning. Wanneer een haag op de erfgrens staat, zijn de twee eigenaren van de grond aan weerszijden van de haag samen verantwoordelijk voor het onderhoud. Indien een haag die in stand moet blijven aan vervanging toe is, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om deze door eenzelfde haag te vervangen.

6. Mag ik de haag op mijn perceel, die in stand moet blijven, vervangen door een andere haag?

Voor alle erven en woonbuurten in Veghels Buiten zijn inrichtingsplannen gemaakt voor de buitenruimte. Daarin zijn op diverse plaatsen hagen opgenomen, die in stand moeten blijven. Daarbij is ook goed nagedacht over de soorten die daarbij worden aangeplant. Meestal zijn dat inheemse soorten, dus plantensoorten die in ons land thuishoren. Het vervangen van de haag op jouw perceel door een ander soort is dus niet zomaar mogelijk. Als een soort vervangen moet worden, geldt dat in veel gevallen ook voor de andere woningen in jouw straat. Het boekje met het ontwerp van de buitenruimte van jouw erf of buurtschap, waarin die hagen zijn opgenomen, kun je desgewenst opvragen bij de gemeente via info@veghelsbuiten.nl.

7. Mag ik een schutting tegen de haag in mijn tuin zetten?

Dat hangt af van de locatie en de hoogte van de haag. Bij een haag van 1,0 meter hoog mag daarachter geen schutting of hekwerk worden geplaatst. Bij een hogere haag, bijvoorbeeld van 1,8 meter hoog, mag een schutting daarnaast maximaal 1,8 meter hoog zijn. Bij het plaatsen van de schutting moet er natuurlijk wel voor worden gezorgd dat deze de haag niet beschadigt of de groeikansen van de haag belemmert. En ook dan blijft een eventuele instandhoudings- en onderhoudsplicht voor de haag natuurlijk gewoon gelden.

8. Mag ik een poort in de haag rond mijn tuin aanbrengen?

In diverse situaties mag een haag eventueel worden onderbroken door een poort. Daar waar een instandhoudingsplicht geldt voor een haag, is hiervoor wel toestemming van de gemeente nodig. Voor het aanbrengen van een poort is in bepaalde gevallen daarnaast een vergunning of ontheffing nodig. Maar ook wanneer dat niet zo is, gelden er regels voor het plaatsen van poorten. Per perceel is maximaal 1 poort toegestaan.

9. Hoe hoog mag een poort zijn?

De hoogte van een poort moet hetzelfde zijn als de hoogte van de haag waarin deze geplaatst wordt. In veel inrichtingsplannen van woonbuurten in Veghels Buiten zijn hagen van 1,0 meter hoogte en hagen van 1,8 meter hoog toegepast. In een lage haag mag de poort 1 meter hoog zijn, in een hoge haag maximaal 1,8 meter. Voor poorten hoger dan 1 meter is in Veghels Buiten bovendien een vergunning nodig.

Het type poort moet aansluiten bij de beeldkwaliteit van het erf. Voor het plaatsen van poorten in hagen waarvoor een instandhoudingsplicht is altijd vooraf goedkeuring van de gemeente nodig.

10. Mag ik een dubbele poort in de haag achter of naast mijn woning plaatsen, zodat ik met de auto naar binnen kan rijden?

Nee, het doorbreken van een haag voor het aanbrengen van een dubbele poort is niet toegestaan. Eventuele poorten mogen maximaal 1,2 meter breed zijn, inclusief staanders. Als er in jouw tuin geen parkeerplaats is, zul je je auto op een andere plek in de omgeving moeten parkeren. Daarvoor zijn in de openbare ruimte speciale parkeerplaatsen aangelegd.

11. Als we de poort verder naar achter op het eigen perceel plaatsen, mag dit dan zonder vooroverleg of vergunning? En mag dit dan een hogere poort worden?

Als uitgangspunt geldt dat de instandhoudingsplicht van hagen te allen tijde gewaarborgd blijft. Voor het plaatsen van een poort in de hagen waarvoor dit geldt, dient altijd vooroverleg met de gemeente plaats te vinden. Wanneer een poort verder naar achter op het perceel wordt geplaatst, is daarvoor immers nog steeds een opening in de haag nodig. Deze opening mag maximaal 1,2 meter breed zijn. Ook dient gezorgd te worden voor een goede groene aansluiting van de haag op de poort. De maximale hoogte van de poort dient in lijn te zijn met de hoogte van de haag. Het is raadzaam ook in specifieke situaties hierover vooroverleg met de gemeente te hebben, om handhaving achteraf te voorkomen.

12. Mogen wij het een achterpad achter onze woningen afsluiten door een poort?

Nee, het afsluiten van openbaar toegankelijke achterpaden is niet toegestaan. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties, wanneer daarvoor zwaarwegende redenen zijn, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Daarvoor is dan meestal ook een vergunning nodig. Wanneer je denkt dat bij jullie sprake is van een dergelijke uitzonderlijke situatie, kun je daarover contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de gemeente.

13. Waar kan ik nog meer informatie vinden over het plaatsen van erfafscheidingen of poorten op mijn perceel?

Omdat er regelmatig vragen binnen komen over de mogelijkheden voor het plaatsen van erfafscheidingen in Veghels Buiten, of over het aanbrengen van poorten in hagen rond woningen, worden daarover ook nog aparte informatiefolders opgesteld. Deze folders zijn binnenkort te vinden op de website van Veghels Buiten: www.veghelsbuiten.nl/informatie.