05. Bijgebouwen, aan- en uitbouwen

1. Wat is het verschil tussen een bijgebouw en een aan- of uitbouw?

Een bijgebouw en een aan- of uitbouw zijn allemaal bouwwerken die functioneel bij je woning horen. Het zijn dus geen gebouwen die een aparte functie hebben. Een bijgebouw staat los van je woning. Daarbij kun je denken aan een schuurtje of tuinhuisje in je tuin. Een aan- of uitbouw zit vast aan je woning en maakt daarvan onlosmakelijk onderdeel uit. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de uitbouw van een keuken of een serre aan je woonkamer.

2. Welke regels gelden er voor een bijgebouw, aan- of uitbouw?

De regels die gelden voor het plaatsen van een bijgebouw, een aan- of uitbouw zijn opgenomen in het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek dat voor jouw woongebied geldt. De bestemmingsplannen en kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten vind je via: www.veghelsbuiten.nl/informatie.

De voorschriften en regels in deze plannen zijn echter vaak best ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. Daarom geldt als belangrijkste stelregel voor dit soort bouwwerken dat deze moeten passen en aansluiten bij de architectuur van de woning. Dit wordt beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie voor Veghels Buiten (Supervisie). Kom je er niet uit, neem dan contact op met de afdeling Vergunningen van de gemeente. Stuur daarvoor een mail naar info@meierijstad.nl en vermeldt daarbij dat het een vraag is voor Supervisie van Veghels Buiten.

3. Wat staat er in het bestemmingsplan over bijgebouwen, aan- en uitbouwen?

De beschrijving van de regels voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen in het bestemmingsplan is vooral juridische taal, en daardoor soms moeilijk te begrijpen. In de regels wordt verwezen naar de voorwaarden uit Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (BOR) en de regels uit het Kwaliteitshandboek.

Maar eigenlijk weet je dan nog steeds niet echt precies wat er wel en niet mag. Daarom hebben we geprobeerd om een aantal van de regels uit bijlage II van het BOR hieronder in een aantal aparte vragen wat duidelijker uit te leggen. Maar juridisch gelden de regels uit bijlage II van het BOR natuurlijk nog wel. Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is hier te vinden.

4. Wat staat er in het kwaliteitshandboek over bijgebouwen, aan- en uitbouwen?

In de regels in het bestemmingsplan voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen is ook opgenomen dat deze bouwwerken moeten voldoen aan de richtlijnen uit het Kwaliteitshandboek dat voor jouw woongebied geldt. Maar ook daar is geen informatie over de maatvoering van dit soort bouwwerken opgenomen. Wel kun je er het nodige vinden over materialen die daarvoor kunnen worden gebruikt (o.a. steen, hout, glas, maar geen kunststof).

De belangrijkste stelregel voor dit soort bouwwerken is dat ze moeten passen bij de architectuur van de woning. Dit wordt beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie voor Veghels Buiten (Supervisie).

5. Welke regels gelden voor bijgebouwen?

Als algemene richtlijnen voor bijgebouwen kun je uitgaan van het volgende:

 1. het ontwerp van een bijgebouw moet passen bij de architectuur van de woning;
 2. een bijgebouw dient te worden voorzien van een kap, dus een plat dak is niet toegestaan;
 3. bijgebouwen worden gebouwd op het zij- of achtererf, waarbij de afstand van een bijgebouw tot de voorgevel van het hoofdgebouw ten minste 3 meter bedraagt;
 4. de afstand van een bijgebouw tot de perceelsgrenzen (zijkanten, achterzijde) bedraagt ten minste 1 meter, tenzij ter plaatse sprake is van een grotere bebouwingsvrije zone;
 5. de afstand van een bijgebouw tot het hoofdgebouw (incl. aan- of uitbouw) bedraagt ten minste 3 meter;
 6. de afstand van een bijgebouw tot het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 30 meter;
 7. de goothoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 3 meter;
 8. de bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 5 meter;
 9. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen is afhankelijk van de locatie, de grootte van het perceel en de bestemming.

6. Mag ik een bijgebouw op de erfgrens plaatsen?

Een bijgebouw mag alleen aan de zijkant of achter de hoofdwoning worden geplaatst. Bij het plaatsen van een bijgebouw moet over het algemeen minimaal 1 meter afstand tot de erfgrens aan de zijkant of achterkant van het perceel worden aangehouden. Een bijgebouw mag dus in principe niet op de erfgrens worden geplaatst. In sommige gevallen is hierop een uitzondering mogelijk. Dat geldt met name wanneer bijgebouwen in samenhang met de hoofdwoningen zijn ontworpen en gebouwd. Een voorbeeld daarvan zijn schuurtjes die tevens dienst doen als erfafscheiding tussen twee woningen.

7. Welke regels gelden voor aan- of uitbouwen?

Als algemene richtlijnen voor aan- en uitbouwen kun je uitgaan van het volgende:

 1. het ontwerp van een aan- of uitbouw moet passen bij de architectuur van de woning;
 2. een bijgebouw dient te worden voorzien van een kap, dus een plat dak is niet toegestaan;
 3. de afstand van aan- en uitbouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 1 meter;
 4. de afstand van een aan- of uitbouw tot de perceelsgrenzen bedraagt ten minste 5 meter;
 5. als de afstand van het hoofdgebouw tot een zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 meter is, dan geldt deze afstand als minimale afstand voor aan- en uitbouwen;
 6. de goothoogte van een aan- of uitbouw bedraagt ten hoogste 3 meter;
 7. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 meter;
 8. de diepte van aan- en uitbouwen, gemeten vanuit de gevel van het hoofdgebouw waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd, bedraagt ten hoogste 3 meter;
 9. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen is afhankelijk van de locatie, de grootte van het perceel en de bestemming.

8. Welke regels gelden voor overkappingen?

Als algemene richtlijnen voor overkappingen kun je uitgaan van het volgende:

 1. het ontwerp van een overkapping uitbouw moet passen bij de architectuur van de woning;
 2. een overkapping mag geen plat dak hebben (moeten we nog een heel goed naar kijken);
 3. een transparante overkapping is in principe mogelijk;
 4. houdt rekening met een juiste bouwkundige aansluiting van de overkapping op het hoofdgebouw;
 5. de bouwhoogte van een overkapping bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 meter;
 6. de diepte van een overkapping, gemeten vanuit de gevel van het hoofdgebouw waaraan de overkapping wordt aangebracht, bedraagt ten hoogste 3 meter;
 7. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen is afhankelijk van de locatie, de grootte van het perceel en de bestemming.

9. Is voor een bijgebouw, aan- of uitbouw of overkapping een vergunning nodig?

In een aantal gevallen is voor het bouwen van een bijgebouw, aan- of uitbouw of een overkapping een vergunning nodig, maar soms ook niet. Dat hangt af van de situatie ter plaatse. Een overzicht van vergunningvrije bouwwerken en de daarvoor geldende regels is opgenomen in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (BOR). In artikel 3 van bijlage II van het BOR is een aanvullende categorie vergunningvrije bouwwerken opgenomen. Daarvoor geldt dat deze alleen vergunningvrij zijn als ze voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. Een handige brochure over vergunningvrij bouwen van dit soort bouwwerken is hier te vinden.

Als je twijfelt of in jouw situatie een vergunning nodig is, kun je bij de gemeente vragen om een vergunningvrije toets. Daaruit wordt duidelijk of er een vergunning nodig is. Voor een dergelijke toetsing moeten de juiste tekeningen en details van het bouwwerk worden aangeleverd. De kosten voor een vergunningvrije toets van een bouwwerk bedragen, afhankelijk van de omvang van het bouwwerk, € 87,00 of € 127,00

10. Wanneer is een beoordeling door Supervisie nodig?

In veel gevallen heeft de architect van de woning bij zijn ontwerp ook nagedacht over aan- of uitbouwen of bijgebouwen bij de woning. Soms worden deze door de ontwikkelaar ook als optie aangeboden en zijn ze al meegenomen in de vergunningaanvraag. In dat geval heb je de zekerheid dat ze passend zijn en voldoen aan de regels.

Indien zulke opties niet worden aangeboden raden wij je aan om altijd met een concreet voorstel langs te gaan bij Supervisie. De kosten voor een dergelijke toetsing door Supervisie bedragen €87,00. Voor het maken van een afspraak met Supervisie kunt je contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de gemeente. Stuur daarvoor een mail naar info@meierijstad.nl met daarbij de vermelding dat het gaat om een vraag voor Supervisie Veghels Buiten.