04. Vergunningvrij bouwen

1. Wat betekent vergunningvrij bouwen?

Er zijn bouwwerken waarvoor in sommige situaties geen vergunning nodig is. Daarbij kun je denken aan dakkapellen, aan- en uitbouwen of bijgebouwen aan de achterzijde van een woning. Een overzicht van vergunningvrije bouwwerken en de daarvoor geldende randvoorwaarden is opgenomen in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

In artikel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een aanvullende categorie van vergunningvrije bouwwerken opgenomen. Hiervoor geldt dat deze alleen vergunningvrij zijn als ze voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. In de bestemmingsplannen voor Veghels Buiten is bovendien opgenomen dat deze vergunningvrije bouwwerken ook moeten voldoen aan de richtlijnen uit het bijbehorende kwaliteitshandboek.

Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is hier te vinden.

2. Is vergunningvrij ook regelvrij?

Nee, vergunningvrij is niet regelvrij. Alle bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen. Daarnaast moeten bouwwerken voldoen aan het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Bovendien is in alle koopovereenkomsten voor woningen in Veghels Buiten vastgelegd dat moet worden voldaan aan de regels uit het geldende bestemmingsplan en bijbehorende kwaliteitshandboek.

3. Waaraan moet een vergunningvrij bouwwerk voldoen?

Een vergunningvrij bouwwerk in Veghels Buiten moet in ieder geval voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en daarnaast aansluiten bij de regels uit het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek. Het ontwerp van zo’n bouwwerk moet aansluiten bij het woningontwerp conform de eerder verleende vergunning. Daarmee wordt voorkomen dat een dergelijk bouwwerk door de gemeente wordt aangemerkt als een exces en dus in strijd is met de welstandseisen voor Veghels Buiten. Bouwen en verbouwen vraagt om deskundigheid. Als je gaat (ver)bouwen moet je er zelf voor zorgen dat het gebouw aan deze regels voldoet. Een architect kan je daarbij helpen.

4. Hoe weet ik of ik een vergunning nodig heb?

In een algemene brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgebreid toegelicht wanneer sprake is van een vergunningvrij bouwwerk. Deze brochure vind je hier. Als je twijfelt of in jouw situatie een vergunning nodig is, kun je bij de gemeente vragen om een vergunningvrije toets. Daaruit wordt duidelijk of er een vergunning nodig is. Voor een dergelijke toets moeten de juiste tekeningen en details van het bouwwerk worden aangeleverd.

5. Bij wie kan ik terecht voor een vergunningvrije toets?

Voor een vergunningvrije toets kun je contact opnemen met onze afdeling Vergunningverlening. Daarvoor kun je het beste je vraag met het ontwerp van het bouwwerk mailen naar  info@meierijstad.nl en daarbij in je mail vermelden dat het een vraag is over een vergunning in Veghels Buiten. Meestal zal dan in eerst een algemene reactie worden gegeven over de vergunningplicht van je plan. Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Om je zekerheid te kunnen bieden is het daarnaast mogelijk om een formele beoordeling voor de vergunningplicht te laten uitvoeren. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Zo’n formele beoordeling geldt tevens als eventueel bewijs voor toezichthouders en omwonenden.

6. Wat kost een vergunningvrije toets?

De kosten voor een formele vergunningvrije toets zijn afhankelijk van de omvang van het bouwwerk waarvoor de toets wordt aangevraagd. Voor het toetsen van een eenvoudig bouwwerk, zoals bijvoorbeeld een dakkapel of erfafscheiding, bedragen de kosten € 87,00. Bij grotere bouwwerken, zoals bijvoorbeeld een bijgebouw, bedragen de kosten € 127,00.