01. Bestemmingsplan

1. Welke bestemming geldt er voor mijn perceel?

Op ieder perceel waar een woning staat is de bestemming ‘Wonen’ van toepassing. Afhankelijk van de ligging van de woning is daarbij nog gebruik gemaakt van een verdere onderverdeling in verschillende typen woonbestemmingen (Wonen-1, Wonen-2, Wonen-Erf, Wonen-Gehucht, Wonen-Klooster). Elke woonbestemming heeft zijn eigen bouw- en gebruiksregels.

2. Gelden er nog andere bestemmingen voor mijn perceel?

Bij diverse woningen, vooral op de Erven, heeft een klein gedeelte van het perceel de bestemming ‘Agrarisch’. Het gaat dan om een gedeelte van de zogenoemde ‘Groene Rand’ waardoor elk Erf wordt omringd. Die zone is bedoeld voor waterberging en groenvoorzieningen. Hier gelden andere gebruiks- en bouwregels dan bij de bestemming ‘Wonen’.

3. Wat betekent de bebouwingsvrije zone?

Voor ieder Erf in het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016’ geldt binnen de bestemming ‘Wonen’ aan de zijde van het open landschap een bebouwingsvrije zone van 3 meter vanaf de bestemmingsgrens. Binnen deze zone mogen geen gebouwen of bouwwerken worden opgericht om de openheid naar het landschap te behouden. Een gebouwde erfafscheiding mag hier maximaal 1,0 meter hoog zijn.

4. Wat mag er binnen de bestemming ‘Agrarisch’?

In het bestemmingsplannen staat precies beschreven wat er binnen de bestemming ‘Agrarisch’ wel en niet mag. Dat geldt ook voor agrarische percelen in het gebied die door particulieren of anderen worden gehuurd. Hiervoor heeft de gemeente een informatieve folder opgesteld. Deze is te vinden op de website van Veghels Buiten: zie ‘Verhuur van gronden in de Groene Mal’.